Skriv ut

Forhåndsskattemelding/ forhåndsfastsetting (forhåndsligning) av dødsboet

Hvis du overtar et dødsbo i uskifte (du er enke eller enkemann), kan du ikke kreve at skatteetaten forhåndsfastsetter boets skatt.  Det samme gjelder hvis du er enearving i et dødsbo.

Men ellers, altså hvis du hverken er enearving eller overtar boet uskiftet, har du og dine medarvinger krav på å få boets skatt fastsatt på forhånd (forhåndslignet). Det betyr at skatteetaten behandler skattemeldingen med det samme, og ikke venter til årsskiftet (som er fastsettingstidspunktet for alle andre).  Når boet er nesten ferdig, dvs. når eiendom er solgt eller overført og alle andre eiendeler og penger er fordelt, setter man en sluttdato for boet og beregner bankrenter frem til denne datoen.  Dødsboet er skattepliktig for renteinntektene i dødsåret og frem til den oppgjørsdagen som er avtalt mellom arvingene. Spør banken om hjelp til å beregne endelige renteinntekter frem til den avtalte datoen. Arvingene bør sette av et visst beløp til dekning av eventuell restskatt.  Dersom arbeidet med boet er ferdig året etter dødsåret, kan du kreve forhåndsfastsetting både for foregående år (dødsåret) og året etter.  Du fyller da ut to forhåndsskattemeldinger.  Har du allerede mottatt forhåndsutfylt skattemelding fra skattekontoret for dødsåret, sender du inn denne med eventuelle endringer og skriver én forhåndsskattemelding når boet er ferdig.

Skattemeldingen som du skal bruke til forhåndsfastsetting er annerledes enn en vanlig skattemelding.  Du finner forhåndsskattemelding her.

En enearving kan ikke be om forhåndsfastsetting. Dersom det bare er én arving (som skifter privat) går formuen på dødsdagen direkte over på arvingen og beskattes på hans eller hennes hånd. Arvingen kan (bør) be skatteetaten om at inntektene blir lignet hver for seg. Men formuen skal lignes felles.

Skattemeldingen som du sender inn, skal inneholde opplysninger om avdødes inntekter (lønn, pensjon, feriepenger og andre skattepliktige ytelser frem til dødsdato, bankrenter før og etter dødsdato og gevinst eller tap ved salg av verdipapirer eller fond).  Lønns- og pensjonsinntekt opp til 1,5 G (en og en halv gang folketrygdens grunnbeløp), som er opptjent og utbetalt etter dødsdato, skal det ikke betales skatt av. Men lønn som var opptjent og utbetalt før dødsfallet, er skattepliktig. Gaver og eventuell arv som avdøde mottok i dødsåret, skal oppgis i skattemeldingen, men ikke beskattes.

Renteutgifter, for eksempel gjeldsrenter, kan trekkes fra i skattemeldingen.  Boets utgifter, for eksempel til begravelse, advokatbistand osv. er ikke fradragsberettiget.  Det er viktig å holde av nok penger til å dekke eventuell restskatt i boet.