Skriv ut

Min forelder som var samboer i et nytt forhold, er død. Hvilke rettigheter har jeg som er særkullsbarn?

Begravelse og gravsted

Med mindre din forelder har gitt skriftlig uttrykk for noe annet, er det samboeren som bestemmer hvordan begravelsen skal være og hvor din forelder skal gravlegges.  Hvis samboeren ikke vil ha ansvar for dette, er det du og dine eventuelle søsken som skal bestemme.

Gjennomføring av arveoppgjøret

Ingen eller bare små verdier i boet

Det kan hende at din forelder ikke etterlater seg formue av betydning.  Grunnen kan være at din forelder ikke har lagt seg opp formue.  En annen årsak kan være at din forelder har overført formue til samboeren.  Hvis det siste er tilfelle, kan det kanskje stilles spørsmål ved om overføringen er gyldig.  Ugyldig kan den være hvis overføringen ikke er reell.  Er du usikker, bør du kontakte advokat.  Vi i NorJus hjelper deg gjerne.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Hvis det ikke er formue av betydning, kan en person som stod din forelder nær, vanligvis samboeren ta ansvar for av begravelsen og betaling av eventuell gjeld innenfor rammen av det som måtte finnes av penger i boet.  Dette skjer ved at samboeren fyller ut et skjema om dødsbo av liten verdi og leverer til tingretten eller byfogden.  Retten vil da utstede en skifteattest.  Retten gir ikke informasjon til arvingene om dette.  Du kommer altså ikke til å bli informert.  Hvis du går og venter på arven, og ikke hører noe, kan årsaken ligge her.

Det er verdier i boet

Hvis det er verdier i boet, skal boet enten skiftes eller overtas uskiftet.

Uskiftet bo

Hvis din forelder og samboeren hadde eller har hatt barn sammen, kan samboeren (med tillatelse fra deg og eventuelt andre særkullsbarn) overta felles bolig, eventuell hytte og bil i uskiftet bo.  Det betyr at ingen del av denne formuen blir utdelt som arv nå, men at alt blir fordelt når samboeren dør.  Les mer om uskiftet bo her.

Hvis du ikke tidligere har undertegnet på at du går med på uskiftet bo, behøver du ikke gå med på det nå hvis du ikke vil.  Vær klar over at hvis det uskiftede boet skiftes, har samboeren krav på en arv på minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp) hvis det ikke er skrevet testament.  Hvis boet beholdes uskiftet inntil samboeren dør, vil denne arveretten til samboeren gå tapt.  Du vil altså i det lange løp kunne tjene på å gå med på uskiftet bo (forutsatt at ikke samboeren bruker opp verdiene i boet).

Er du i tvil om hva som er best for deg, kan du ringe NorJus på 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden, så kan vi hjelpe deg.

Skifte av boet

Hvis du velger å kreve at boet skal skiftes, eller hvis samboeren ikke kan overta boet uskiftet fordi de ikke hadde felles barn, innebærer det at din forelders formue skal gjøres opp og fordeles mellom arvingene.  Arvinger er du, dine eventuelle søsken, eventuelt samboeren og andre.  Hvis du ønsker at boet skal skiftes privat, og hvis du ønsker å ha innflytelse over arveoppgjøret, må du undertegne på en skifteerklæring som sendes retten.  Når du undertegner her, tar du ansvar for din forelders gjeld samtidig som du får kontroll på arveoppgjøret enten alene eller sammen med andre arvinger som også har undertegnet.

Alternativt kan du la være å undertegne, og heller la dine medarvinger ta ansvar for gjelden og stå for gjennomføringen av arveoppgjøret.  Da vil du ikke ha noen innflytelse over arveoppgjøret.

Et annet alternativ er å kreve offentlig skifte.

Hvor mye arv har jeg krav på?

For å finne ut av det, må formuen skiftes.

Hvis det ikke finnes noe testament, og samboerne hadde felles barn, arver samboeren 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).  Det som blir igjen, fordeles på deg og dine eventuelle søsken.

Hvis samboerforholdet har vart i minst 5 år, og din forelder har tilgodesett samboeren i testament med minst 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp), skal samboeren arve 4 G før du og dine medarvinger får noe i det hele tatt.  For øvrig skal dere arve det som følger av testamentet og Arveloven.  Ofte vil samboeren være tilgodesett med en tredjedel av formuen.   Resten skal fordeles mellom deg, dine eventuelle søsken og andre.  Er du usikker på hvordan arven skal fordeles, vil vi i NorJus gjerne hjelpe deg.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Er det bestemt i testament at samboeren skal arve maksimalt av det som er mulig, vil du bare ha krav på pliktdelsarven.   Før du uten videre godtar et slikt testament, bør du få testamentet vurdert av noen som har god greie på testamentstolkning.  Vi i NorJus ser gjerne på testamentet for deg.

Om samboeren mottar en forsikringsutbetaling, får dette ingen betydning for samboerens arverett.