Skriv ut

Min forelder, som var gift på nytt, er død. Hvilke rettigheter har jeg som er særkullsbarn? Skjevdeling, særeie

Begravelse og gravsted

Med mindre din forelder har gitt skriftlig uttrykk for noe annet, er det ektefellen som bestemmer hvordan begravelsen skal være og hvor din forelder skal gravlegges.  Hvis ektefellen ikke vil ha ansvar for dette, er det du og dine eventuelle søsken som skal bestemme.

Gjennomføring av arveoppgjøret

Ingen eller bare små verdier i boet

Det kan hende at din forelder ikke etterlater seg formue av betydning.  Grunnen kan være at din forelder ikke har lagt seg opp formue.  En annen årsak kan være at din forelder har overført formue til ektefellen.  Hvis det siste er tilfelle, kan det kanskje stilles spørsmål ved om overføringen er gyldig.  Ugyldig kan den være hvis overføringen ikke er reell eller hvis overføringen ikke er gjort formelt korrekt i en ektepakt.  Er du usikker, bør du kontakte advokat.  Vi i NorJus hjelper deg gjerne.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Hvis det ikke er formue av betydning, kan en person som stod din forelder nær, vanligvis ektefellen ta ansvar for begravelsen og betaling av eventuell gjeld innenfor rammen av det som måtte finnes av penger i boet.  Dette skjer ved at enken eller enkemannen fyller ut et skjema om dødsbo av liten verdi og leverer til tingretten eller byfogden.  Retten vil da utstede en skifteattest.  Retten gir ikke informasjon til arvingene om dette.  Du kommer altså ikke til å bli informert.  Hvis du går og venter på arven, og ikke hører noe, kan årsaken ligge her.

Hvis det skulle bli noe til overs når begravelse og gjeld er betalt, skal ektefellen arve dette, opp til en grense på 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).

Det er verdier i boet

Hvis det er verdier i boet, skal boet enten skiftes eller overtas uskiftet.

Uskiftet bo

Det er mulig for enken eller enkemannen å overta boet uskiftet dersom du og dine eventuelle søsken gir tillatelse til det.  Uskiftet bo betyr det at det ikke blir utdelt noen arv nå, men at alt blir fordelt når enken eller enkemannen dør.  Les mer om uskiftet bo her.

Hvis du ikke tidligere har undertegnet på at du går med på uskiftet bo, behøver du ikke gå med på det nå hvis du ikke vil.  Vær klar over at hvis boet skiftes, har din steforelder krav på ektefellearven, dvs. 25 % hvis det ikke er skrevet testament.  Hvis boet beholdes uskiftet inntil din steforelder dør, vil denne arveretten til din steforelder gå tapt.  Du vil altså i det lange løp kunne tjene på å gå med på uskiftet bo (forutsatt at ikke stemor eller stefar bruker opp verdiene i boet).

Hvis din forelder hadde større skjevdelingsformue enn det din steforelder har, vil du kunne tape på å gå med på uskiftet bo.  Det står mer om skjevdeling lenger nede på siden.

Er du i tvil om hva som er best for deg, kan du kontakte NorJus på telefon 22 555 180 eller i boksen på denne siden, så kan vi hjelpe deg.

Skifte av boet

Hvis boet skiftes, betyr det at ektefellenes samlede formue blir delt mellom ektefellene, og deretter at din forelders formue blir fordelt mellom arvingene.  Hvis du ønsker at boet skal skiftes privat, og hvis du ønsker å ha innflytelse over arveoppgjøret, må du undertegne på en skifteerklæring som sendes retten.  Når du undertegner her, tar du ansvar for din forelders gjeld samtidig som du får kontroll på arveoppgjøret enten alene eller sammen med andre arvinger som også har undertegnet.

Alternativt kan du la være å undertegne, og heller la dine medarvinger ta ansvar for gjelden og stå for gjennomføringen av arveoppgjøret.  Da vil du ikke ha noen innflytelse over arveoppgjøret.

Et annet alternativ er å kreve offentlig skifte.

Hvor mye arv har jeg krav på?

For å finne ut av hva du skal arve, må formuen skiftes.  Det skjer i form av et såkalt sammensatt skifte.  Det foregår i to trinn.

Det første trinnet går ut på å beregne og fordele ektefellenes samlede formue mellom avdøde på den ene siden og din steforelder på den andre.  Dette trinnet kalles ektefelleskifte.  Hvis ektefellene har hatt med seg formue av ulik størrelse inn i ekteskapet, eller senere fått arv eller gave av betydning, kan det bli aktuelt med såkalt skjevdeling.  Det betyr, svært forenklet at det man har tatt med seg inn, blir med ut igjen ved skilsmisse eller død.  Beregningen av skjevdelingsformuen beror på i hvilken grad de arvede eller innbrakte verdiene er i behold eller ikke.  Beviskravet er strengt.  Videre beror beregningen på hvor mye gjeld ektefellene hadde da de giftet seg.  Uten å ha inngående kjennskap til skjevdelingsreglene, er det i de fleste tilfeller svært vanskelig å beregne skjevdelingsformuen riktig.  Forskjellen mellom riktig og feil beregning kan fort komme opp store beløp.  Hvis du vil ha hjelp av NorJus til å beregne skjevdelingsformuen, er det bare å ringe 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.

Videre skal den såkalte likedelingsformuen og eventuelt særeie fordeles.  Også dette kan være komplisert dersom ektefellene hadde gjeld.

Trinn to i det sammensatte skiftet er fordelingen av avdødes formue mellom arvingene.  Ektefellen arver en fjerdedel hvis det ikke er skrevet testament, minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).  Er det f. eks. bestemt i testament at din steforelder skal arve maksimalt av det som er mulig, vil du bare ha krav på pliktdelsarven.   Før du uten videre godtar et slikt testament, bør du få testamentet vurdert av noen som har god greie på testamentstolkning.  Vi i NorJus ser gjerne på testamentet for deg.

Inneholder din forelders bo verdier for mindre enn 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp), vil din steforelder arve alt.  Da arver du ingen ting.  Dette gjelder selv om din steforelder i tillegg mottar en forsikringsutbetaling.