Skriv ut

Hva hvis flere arvinger vil ha den samme tingen?

Hvis arvingene er uenige om fordelingen av ting eller eiendeler i boet, er utgangspunktet at de skal selges, med det unntak at hvis en av arvingene har gode grunner for å ville overta tingen, og de andre arvingene ikke har rimelig grunn til å nekte, skal arvingen med de gode grunnene få arve den.

I praksis er det bare ved arv av boligeiendommer at kravet om «gode grunner» har ført frem.  Og grunnene må være gode, som f.eks. at arvingen før dødsfallet har bodd i arvelaters hus med sine mindreårige barn, som ville få det vanskelig dersom de måtte flytte.

(Arveloven §104).