Skriv ut

Hva gjør en bobestyrer (bostyrer) eller testamentsfullbyrder?

En bobestyrer (bostyrer) tar seg av alt det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med et arveoppgjør (dødsbo).

Bostyreren starter med å holde møte med arvingene og sørge for å få underskrifter på skifteerklæring og fullmakter.  Bostyreren har hovedansvar for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt.  Bostyreren bør forøvrig ha relativt gode kunnskaper om skattereglene for å kunne gi arvingene riktige råd.  Ideelt sett bør bostyreren være jurist med spesialkompetanse innen arve- og skifterett samt relevant skatterett.

Bostyreren innhenter skifteattest, gir beskjed til alle som har utestående økonomiske forhold med avdøde, organiserer fordeling og salg av eiendeler, herunder salg av bolig, gjør opp avdødes forpliktelser, informerer arvingene løpende, fører regnskap og sender inn selvangivelse(r).

Hvis en av arvingene er bobestyrer (fullmektig), anbefaler vi at boregnskapet og fordelingen kontrolleres av noen som har god kjennskap til reglene om arv og skifte.  Les mer om slik kontroll her.

For en person uten erfaring med arveoppgjør, vil bostyrerarbeidet vanligvis ta mellom 40 og 200 timer totalt, avhengig av hvor mange arvinger det er og boets størrelse og kompleksitet.  En profesjonell bobestyrer vil bruke vesentlig kortere tid.  Vi i NorJus påtar oss gjerne bostyreroppdrag.  Ring 22 555 180 hvis du vil ha nærmere informasjon om hva det vil innebære å overlate arbeidet med boet til NorJus.

Referanser (klientuttalelser) kan du finne her.
Les her om hvilke muligheter du har for å bestemme hvem som skal være bobestyrer når det en gang skal være arveoppgjør etter deg.

Litt om ordbruk

Skifteloven bruker betegnelsen bobestyrer om den personen retten utpeker til å håndtere et offentlig skifte.  Retten velger alltid en erfaren arverettsadvokat som bobestyrer.

Hvis det er fastsatt i testament at en bestemt person skal ta ansvar for arveoppgjøret, betegner loven denne personen som testamentsfullbyrder.

Hvis arvingene i et privat skifte utpeker en person til å ta seg av arveoppgjøret, kaller loven denne personen fullmektig.

I praksis utfører bobestyreren, testamentsfullbyrderen og fullmektigen de samme oppgavene (den offentlig oppnevnte bobestyreren gjør litt mer pga. oppdraget fra retten).  Derfor velger vi på disse sidene stort sett å bruke betegnelsen bostyrer eller bobestyrer om alle tre.