Arveoppgjor.no | Spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat

Forsiden
Tekststørrelse

juster tekststørrelse - liten

juster tekststørrelse - middels

juster tekststørrelse - stor


Meny

Arveoppgjør.no - Introduksjon

Definisjoner

Arveoppgjøret trinn for trinn

Spørsmål og svar

Uskiftet boSpørsmål og svar

Hvor får vi hjelp til å gjennomføre dødsboskiftet / arveoppgjøret?

Hvor får jeg hjelp med rettssak, skiftetvist eller rettsmegling om arv

Hva kan advokatfirmaet NorJus hjelpe meg med i forbindelse med arv og arveoppgjør / dødsboskifte?

Hvilke tidsfrister gjelder ved arv og arveoppgjør?

Skal vi velge offentlig eller privat skifte?

Hva gjør en bobestyrer (bostyrer) eller testamentsfullbyrder?

Vi har offentlig skifte og jeg er misfornøyd med bobestyreren. Hva gjør jeg da?

Hvordan får vi oversikt over hva avdøde eide?

Hva skjer hvis avdøde nesten ikke etterlot seg noen ting?

Jeg ønsker å overføre bolig, hytte eller annen eiendom til barna mine mens jeg lever. Hvordan går jeg frem? Kontinuitetsprinsippet

Hadde avdøde gjeld? Hva skal vi gjøre med den?

Er jeg som arving ansvarlig for avdødes gjeld?

Hva skjer hvis vi har valgt privat skifte, og det etterpå viser seg at gjelden er større enn verdiene i boet?

Proklama. Hva er det?

Er proklama aktuelt vårt tilfelle?

Hvordan skal arven fordeles?

Hva hvis det foreligger testament? Er det gyldig? Er selve innholdet lovlig? Hvordan skal testamentet forstås (tolkes)?

Hva hvis vi ikke blir enige om tolkning av testamentet, arbeidsfordeling eller arvefordeling? Kontakt advokat

Hvem arver hvis det ikke er skrevet testament?

Hvor stor del av arven har barna krav på etter sine foreldre? Pliktdel - fri tredjedel.

Min forelder, som var gift på nytt, er død. Hvilke rettigheter har jeg som er særkullsbarn? Skjevdeling, særeie)

Min forelder som var samboer i et nytt forhold, er død. Hvilke rettigheter har jeg som er særkullsbarn?

Min ektefelle, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død. Hvilke rettigheter har jeg?

Min samboer, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død. Hvilke rettigheter har jeg?

Jeg har stilt opp svært mye for min avdøde ektefelle eller samboer. Kan jeg kreve kompensasjon for det?

Har barna alltid krav på like mye arv etter foreldrene, hvis det ikke er skrevet testament?

Kan jeg frafalle arv eller gi avkall på arv (la arv gå videre) til mine barn eller til ektefelle eller andre (gi arvefrafall, arveavkall eller arveavslag)?

Hvilke bestemmelser gjelder når en arving er umyndig (under 18 år)

Hvilke slektninger er for fjerne til å få arv?

Hva hvis avdøde tidligere har gitt gaver eller arveforskudd til noen av arvingene? Skal vi ta hensyn til det og i tilfelle hvordan?

Skal vi ta hensyn til særeie og skjevdeling ved arveoppgjøret?

Hva med forsikringer som blir utbetalt etter dødsfallet?

Hva hvis flere arvinger vil ha den samme tingen?

Hvem kan hjelpe oss med å få solgt avdødes bolig, og få solgt eller kastet innbo og løsøre?

Er det verdiene på dødsfallstidspunktet eller på utdelingstidspunktet som det skal betales arveavgift av?

Hva er en skifte- eller arvetakst?

Kan jeg ta betalt for arbeid jeg gjør i arveoppgjøret (for dødsboet)?

Hva gjør advokatfirmaet NorJus i forbindelse med arv, dødsbo og arveoppgjør?

Jeg og min ektefelle kommer kanskje etter hvert til å ta ut skilsmisse eller separasjon. Hvordan kan jeg sikre at jeg da får beholde arven min udelt?

Er det arveavgift i Norge?

Må jeg betale skatt av livsforsikring som blir utbetalt etter dødsfallet?

Noen vanlige konflikter ved arv og arveoppgjør

Hvor får vi hjelp når arvingene er uenige om arv og arveoppgjør?

Arveoppgjøret vårt trekker veldig langt ut i tid. Hva kan jeg gjøre med det?Arveoppgjør.no - Introduksjon

Arveoppgjør, arv og dødsbo

Jeg trenger hjelp til å gjennomføre et arveoppgjør. Hvor henvender jeg meg?

Hvordan finner vi en dyktig advokat i Oslo som kan hjelpe oss med arverett og arveoppgjør?

Jeg er usikker på om arveoppgjøret vårt blir riktig håndtert og arven korrekt fordelt. Hva kan jeg gjøre?

Hvem kontrollerer at vi fordeler arven riktig?

Arvingene er uenige om arveoppgjøret. Hva gjør vi da?

Hvordan skal arven fordeles når det er særkullsbarn? Skjevdeling og særeie

Hvem er NorJus, som står bak dette nettstedet?

Hvilke arvinger er det som ber advokatfirmaet NorJus om hjelp til arveoppgjør?

Hva koster det å få hjelp av NorJus til arveoppgjør / dødsboskifte, fastpris

Hva gjør tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i forbindelse med dødsbo og arveoppgjør?

Hva gjør skatteetaten i forbindelse med dødsbo og arveoppgjør?

Hva gjør vi hvis ingen av arvingene har tid eller kapasitet til å ta seg av arveoppgjøret?Definisjoner

Hva er et dødsbo?

Hva er et arveoppgjør?

Hva er skifte, hva er dødsboskifte?

Hva er privat skifte?

Hva er offentlig skifte?Arveoppgjøret trinn for trinn

Test deg selv: Er du klar for å være bobestyrer og ta ansvaret for arveoppgjøret?

Skifteerklæring (Erklæring om privat skifte av dødsbo)

Fullmakter

Skifteattest

Bolig og annen eiendom. Selge eller overføre til arving. Kontinuitetsprinsippet

Undersøk om avdøde hadde bankboks

Betale regninger

Si opp kontrakter og abonnementer

Meld fra til Postverket om adresse-endring

Skadeforsikringer og strøm

Bankkonti

Pensjoner og livsforsikringer

Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, fond. Kontinuitetsprinsippet

Innbo, bil, båt o.a. Selge eller fordele blant arvingene

Boregnskap

Selvangivelse / skatteoppgjør

Forhåndsskattemelding / forhåndsfastsetting (forhåndsligning) av dødsboet

Gravlegat

Etteroppgjør for opphold på pleiehjem

Hvor får jeg svar på spørsmål om arveoppgjør og hjelp til arbeidet med dødsbo?Uskiftet bo

Hva er uskifte eller uskiftet bo?

Må enken/enkemannen overta avdødes gjeld?

Kan arvingene nekte enken/enkemannen å sitte i uskiftet bo?

Min samboer er død. Får jeg overta boet uskiftet?

Hva lønner seg, å skifte eller å bli sittende i uskiftet bo?

Kan jeg bruke opp, gi eller testamentere bort det jeg vil når jeg sitter i uskiftet bo?

Jeg sitter i uskiftet bo og vil gifte meg på nytt. Må jeg skifte boet?

Jeg sitter i uskiftet bo og har fått meg samboer. Må jeg skifte boet?
Min ektefelle, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død. Hvilke rettigheter har jeg? (Skjevdeling, særeie)

Skriv ut


Begravelse og gravsted

Med mindre din ektefelle har gitt skriftlig uttrykk for noe annet, er det du som bestemmer hvordan begravelsen skal være og hvor din ektefelle skal gravlegges.  Hvis du ikke vil ha ansvar for dette, er det avdødes barn som skal bestemme.

Gjennomføring av arveoppgjøret

Ingen eller bare små verdier i boet

Det kan hende at din ektefelle ikke etterlater seg formue av betydning.  I så fall kan en person som stod din ektefelle nær, gjerne du ta ansvar for begravelsen og betaling av eventuell gjeld innenfor rammen av det som måtte finnes av penger i boet.  Dette skjer ved at du fyller ut et skjema om dødsbo av liten verdi og leverer til tingretten eller byfogden.  Retten vil da utstede en skifteattest.  Retten gir ikke informasjon til de andre arvingene om dette.  Hvis du vil at de skal bli informert, må du gjøre det selv.

Hvis det skulle bli noe til overs når begravelse og gjeld er betalt, har du krav på å arve dette, opp til en grense på 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).  

Det er verdier i boet

Hvis det er verdier i boet, skal boet enten skiftes eller overtas uskiftet. 

Uskiftet bo

Hvis barna til din ektefelle (særkullsbarna) går med på det, kan du overta boet uskiftet.  Det betyr at det ikke blir utdelt noen arv nå, men at alt blir fordelt når du er død.  Har dere fellesbarn, kan ikke disse nekte deg å overta deres arv uskiftet.  Les mer om uskiftet bo her.

Hvis særkullsbarna tidligere har undertegnet på at de går med på uskiftet bo, er de bundet av dette, forutsatt at de var myndige da de undertegnet.

Hvis boet skiftes, har du krav på ektefellearven, dvs. 25 % hvis det ikke er skrevet testament.  Hvis boet beholdes uskiftet til du er død, vil din arverett gå tapt. 

Hvis du har større skjevdelingsformue enn det din ektefelle hadde, vil du og dine arvinger kunne tape på at du går med på uskiftet bo.  Det står mer om skjevdeling lenger nede på siden.

Er du i tvil om hva som er best for deg, kan du kontakte NorJus på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg.

Skifte av boet

Hvis du velger å skifte boet, innebærer det at din og din avdøde ektefelles formue skal gjøres opp og fordeles mellom deg og de arvingene som krever skifte.  Hvis du ønsker at boet skal skiftes privat, og hvis du ønsker å ha innflytelse over arveoppgjøret, må du undertegne på en skifteerklæring som sendes retten.  Når du undertegner her, tar du ansvar for din ektefelles gjeld samtidig som du får kontroll på arveoppgjøret enten alene eller sammen med andre arvinger som også har undertegnet. 

Alternativt kan du la være å undertegne, og heller la dine medarvinger ta ansvar for gjelden og stå for gjennomføringen av arveoppgjøret.  Da vil du ikke ha noen innflytelse over arveoppgjøret.

Et annet alternativ er å kreve offentlig skifte.

Hvor mye arv har jeg krav på?

For å finne ut av det, må formuen skiftes.  Det skjer i form av et såkalt sammensatt skifte.  Det foregår i to trinn. 

Det første trinnet går ut på å beregne den samlede formuen du og din ektefelle hadde, og fordele denne riktig mellom deg på den ene siden og avdøde på den andre.  Dette trinnet kalles ektefelleskifte.  Hvis du og din ektefelle hadde med dere formue av ulik størrelse inn i ekteskapet, eller senere har fått arv eller gave av betydning, kan det bli aktuelt med såkalt skjevdeling.  Det betyr, svært forenklet at det man har tatt med seg inn, blir med ut igjen ved skilsmisse eller død.  Beregningen av skjevdelingsformuen beror på i hvilken grad de arvede eller innbrakte verdiene er i behold eller ikke.  Beviskravet er strengt.  Videre beror beregningen på hvor mye gjeld dere hadde da dere giftet dere.  Uten å ha inngående kjennskap til skjevdelingsreglene, er det i de fleste tilfeller svært vanskelig å beregne skjevdelingsformuen riktig.  Forskjellen mellom riktig og feil beregning kan fort komme opp store beløp.  Hvis du vil ha hjelp av NorJus til å beregne skjevdelingsformuen, er det bare å ringe oss på 22 55 51 80 eller sende en epost til norjus@norjus.no.
Videre skal den såkalte likedelingsformuen og eventuelt særeie fordeles.  Også dette kan være komplisert dersom dere hadde gjeld.

Trinn to i det sammensatte skiftet er fordelingen av avdødes formue mellom arvingene.  Du arver en fjerdedel hvis det ikke er skrevet testament, minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).  Er det f.eks. bestemt i testament at du skal arve maksimalt av det som er mulig, vil særkullsbarna bare ha krav på pliktdelsarven.  

Inneholder din ektefelles bo verdier for mindre enn 4 G, vil du arve alt.  Da arver barna ingen ting.  Dette gjelder selv om du i tillegg mottar en forsikringsutbetaling.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på

Du kan sende inn spørsmål nedenfor. Det koster kr 590 hvis det holder at du får svar på epost.


Payex

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til PAYEX for sikker betaling (med Visa eller Mastercard). Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Betalingsløsningen krever at javascript er slått på i din nettleser.


Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål: *
captcha Vennligst skriv ordet til venstre i feltet under
Advokatfirmaet DA NorJus' økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.

Advokatfirmaet DA NorJus

I advokatfirmaet DA NorJus arbeider vi mye med arverett. Vi kan hjelpe deg med alle typer arverettslige spørsmål, f.eks. testamentsutforming, arveoppgjør, utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter i forbindelse med dødsbo osv.

Kontakt Norjus
Telefon22 55 51 80

Fax22 44 54 60

E-post

AdressePostboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresseSognsveien 75 C,
3. etasje


Andre tema-nettsteder fra Norjus:

Testamente.no
 Oppsigelse.no


Klientuttalelser
Jeg vil takke for god og profesjonell hjelp. Dere har gjort en kjempejobb.
EB, Oslo

Takk for raskt utført arbeid. Takk for gode råd, ser at det var det eneste rette å sette bort dette arbeidet.
TM, Oslo

Dette hadde vi aldri greid på egen hånd. Jeg hadde ikke rukket å jobbe denne høsten hvis jeg skulle forsøkt å greie det selv.
RAH, Oslo

Jeg fikk bare trang til å gi uttrykk for at jeg opplever rollen dere spiller som særdeles avklarende, avlastende og befriende! Tusen takk så langt!
JB, Oslo

Tusen takk for hjelpen under arveoppgjøret etter min far. Den har vært uvurderlig.
KMJ, Oslo

Da må jeg nok engang få takke for utrolig profesjonell hjelp fra dere! Slikt som dette er helt umulig å gjøre på egenhånd! Tusen takk!
SV, Oslo

Jeg vil få takke dere for veldig ryddig og bra innsats. Dere har klart å få det til å gå mer smertefritt enn jeg hadde fryktet, så tusen takk for innsatsen.
MR, Finnmark

We would like to thank you for helping us through this very difficult time in our lives. Your speed and efficiency made a potentially very complicated process very easy for us. You could not have been more kind and helpful. For that we will always be grateful. Thank you again.
ER, USA

Vil gjerne benytte anledningen til å takke dere for meget profesjonell håndtering av arveoppgjøret. Arbeidet dere har utført på vegne av oss, er gjort meget samvittighetsfullt og juridisk korrekt. Dette har helt klart bidratt til at vi arvingene kan møtes uten ubehagelige følelser eller mistanker. Familiefreden er fortsatt inntakt. Å benytte deres firma har vært en meget god investering. Jeg vil trygt anbefale andre å benytte deres firma.
TV, Hedmark

Takk for flott innsats!! Godt å ha dere - godt å ha anbefalt dere!
AG, Akershus

Tusen takk skal dere ha for profesjonell håndtering og behandling av saken, og oss som "medmennesker". Det hele har gått så mye bedre enn jeg hadde turt å håpe på. Jeg anbefaler dere videre til folk jeg kjenner som trenger arverettslig bistand :-)
ME, Buskerud

Takk for hyggelig og godt utført arbeide. For meg har det betydd mye det gode møte med blide og hjelpsomme medmennesker.
SF, Akershus

Jeg vil med dette uttrykke min udelte tilfredshet med den måten NorJus har bistått min bror og undertegnede på i forbindelse med arveoppgjøret etter vår fars bortgang. NorJus har håndtert oppgjøret på en profesjonell, taktfull og hyggelig måte, både når det gjelder de juridiske og praktiske sidene av saken, og råd og veiledning generelt. Skulle anledningen by seg, vil jeg ikke nøle med å anbefale dere overfor andre.
CR, Oslo

Så langt jeg kan se virker regnskapet meget ryddig og oversiktlig, også for en legmann som meg. Som jeg forventet har det vært en positiv erfaring å overlate arbeidet med arveoppgjøret til NorJus, for å unngå fallgruber og sørge for et korrekt skifte.
OV, Rogaland

Jeg må bare få si at jeg kunne ikke ha fått bedre bistand av noen andre! Jeg har opplevd dere som meget pålitelige, oversiktlige og redelige mennesker å ha med å gjøre. Det har virkelig vært fint å kunne stole på at dere tok de beste beslutningene på mine vegne, og jeg kommer ikke til å nøle med å ringe dere igjen når jeg trenger det.
UD, Oslo

Jeg er veldig takknemlig for all hjelp som jeg har fått. Dere har virkelig gjort meg en stor tjeneste.
BA, Sverige

Alle klientuttalelser - Klikk her

Advokatfirmaet DA NorJus
Postboks 3953 Ullevål Stadion, 0806 Oslo | tlf 22 55 51 80 | fax 22 44 54 60 |
Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men bare som informasjon. Hvis du trenger rådgivning eller bistand i en konkret sak, må du kontakte oss eller et annet advokatfirma.

Copyright © 2004 advokatfirmaet DA NorJus. Du har lov til å kopiere fra disse sidene til privat bruk, og du kan distribuere det videre på ikke-kommersiell basis. Isåfall må denne copyrightbestemmelsen tas inn i det du kopierer.